mondo bizarro

Dodací podmínky

Poštovné - nad 3000,-  kč ZDARMA (bude odečteno až po přijetí objednávky)

 

 

   
  DOBÍRKA

PLATBA PŘEDEM

 

ČESKÁ POŠTA

BALÍK

dodání do 48 hodin

 

 

 

160,-

 

 

115,-

ČESKÁ POŠTA

BALÍK DO RUKY

dodání do 24 hodin


 

 

 

 

180,-

 

 

130,-

ČESKÁ POŠTASlovenská republika

dodání do 48 hodin


 

 

 

 

280,-

nad 5000,-kč zdarma

 

 

--------

OSOBNÍ ODBĚR OSTRAVA

pouze v hotovosti

 

 

 

0,-

 

 

0,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Převzetí a reklamace: - Při přebírání zásilky je nutné zkontrolovat obal zásilky – zjevnou vadu (poškození obalu) je nutné ihned oznámit a poznamenat do přepravního listu. Zásilku je tak možné převzít i s touto vadou bez obavy s následným uplatňováním případné škody. - Obsah zásilky zkontrolujte po odjezdu řidiče, řidič nečeká na kontrolu obsahu při předávání – skryté vady je možné ohlásit do 3 dnů po převzetí zásilky a zažádat o sepsání zápisu o škodě.

 

SLEDOVÁNÍ ZÁSILEK ČESKÁ POŠTA http://ceskaposta.cz/cz/nastroje/sledovani-zasilky.php

 Reklamace

 

Tento reklamační řád byl zpracován v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v aktuálním znění (dále jen „zákon“) a vztahuje se na zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“) a které kupující (spotřebitel ve smyslu § 52 odst. 3 zákona 40/1964 v aktuálním znění) zakoupil u prodávajícího

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Délka záruční doby je uvedena na daňovém dokladu za zboží. Není-li tam uvedena, je stanovena zákonem na 24 měsíců (až na výjimky uvedené v zákoně).

Vykazuje-li objednané zboží zjevné nedostatky (například porušený transportní obal) již při přebírání zboží, musí toto kupující řešit s přepravcem.

V případě, že se při užívání zboží vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující v souladu se zákonem a tímto reklamačním řádem uplatňovat reklamaci.

Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve všech případech stanovených zákonem. Odstoupení nabývá účinnosti dnem přijetí zboží k reklamaci prodávajícím. Prodávající má právo nepřijmout zboží k reklamaci od kupujícího v případě, že nejsou splněny podmínky dané zákonem a obchodními podmínkami prodávajícího. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou povinny navrátit si všechna plnění z rušené smlouvy.

Kupující musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vracenou kupní cenu. Prodávající kupujícímu v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ

Místem vyřizování reklamace se rozumí adresa centrály, tj. zasílací adresa pro reklamace.

MONDO BIZARRO, s.r.o.

Střelniční 6/2

702 00  Ostrava

Ke každé reklamaci náleží žádost o reklamaci (obsahuje jméno a příjmení kupujícího, kontaktní email, kontaktní telefon, číslo daňového dokladu, označení zakoupeného zboží určeného k reklamaci, velikost a množství zboží určeného k reklamaci, důvod reklamace). V případě zasílání reklamovaného zboží prodávajícímu prostřednictvím přepravní služby je kupující povinen ke zboží přibalit vyplněnou žádost o reklamaci.

Kupující je povinen reklamované zboží dodat prodávajícímu čisté (oděvy vyprané, obuv vyčištěná).

V případě zasílání reklamovaného zboží prodávajícímu se za den přijetí reklamace považuje den obdržení poslední součásti zboží prodávajícím. A za den vyřízení reklamace se považuje den předání vyřízené reklamace přepravní službě. V tomto případě je kupující také povinen zaslat reklamované zboží spolu s veškerým příslušenstvím a spolu s originálem záručního listu a žádosti o reklamaci a kopií daňového dokladu. Kupující je povinen zboží připravit k přepravě tak, aby při ní nedošlo k poškození zboží, je také povinen zboží označit dle jeho povahy (křehké atd.). Při této přepravě je za řádné doručení k prodávajícímu zodpovědný kupující, který uplatňuje reklamaci.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitel­nou vadu.

Kupující je povinen převzít si vyřízenou reklamaci co nejdříve na výzvu prodávajícího, případně dohodnout podmínky přepravy s kupujícím.

Prodávající označí reklamaci za neoprávněnou v případě, že:

- bylo zjištěno poškození ochranných pečetí, garančních známek či štítků s výrobními čísly,

- vada vznikla špatnou či neodbornou obsluhou, nepřiměřeným zacházením či použitím.

Prodávající vystaví kupujícímu reklamační protokol, ve kterém bude stanoveno minimálně datum přijetí reklamace, datum vyřízení reklamace, zjištěná vada a způsob jejího odstranění.

Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

ZASÍLACÍ ADRESA PRO REKLAMACE

MONDO BIZARRO, s.r.o.

Střelniční 6/2

702 00  Ostrava

Poplatky za vrácení částky za zboží :

vrácení částky složenkou na adresu - poplatek 35,- kč

vrácení částky na účet - poplatek 0,- kč

vrácení částky na adresu Slovensko - poplatek 70,- kč

vrácení částky na účet Slovensko - poplatek 250,- kč

 

 

 Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu  Práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, v ostatním se řídí obchodním zákoníkem č.513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Práva a povinnosti prodávajícího 1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v co nejkratším možném termínu a dodat na adresu kupujícího. 2. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. 3. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. Práva a povinnosti kupujícího

Provozovatelem obchodu a e-shopu je:

MONDO BIZARRO, S.R.O.

Střelniční 6/2

Ostrava

702 00

IČO: 27764435

 

 
© 2011 - 2019 1K Design s.r.o. Všechna práva vyhrazena    ||    WebDesign, e-SHOP & hosting by 1K Design! Reklamní předměty Reklamní plachty
Reklamní propisky, reklamní tužky Sanita Topení Partneři